spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

PokerStars, PokerStars Casino och PokerStars Sports - Licensavtal för slutanvändare

Ladda ner licensavtal för slutanvändare

Detta licensavtal för slutanvändare ("Avtalet") ska läsas av dig ("Användaren", eller "dig") i sin helhet innan du använder tjänster eller produkter från PokerStars, PokerStars Casino eller PokerStars Sports. Notera att Avtalet utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, TSG Interactive Plc ("TSG") och Stars Mobile Limited ("Stars Mobile") (TSG och Stars Mobile benämns tillsammans "The Stars Group", "oss" eller "vi").

TSG är ett företag som är registrerat på Malta (C53434), med adress Spinola Park, Level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians SPK 1000, Malta och licensierat av svenska Spelinspektionen, och under denna licens driver spelen om riktiga pengar ("RM-spel") som erbjuds på sajterna som finns på www.pokerstars.se, www.pokerstarscasino.se och www.pokerstarssports.se ("Sajterna"), under licensnummer 20Si2491. Nedan ser du regler och villkor som gäller för RM-spelen.

Stars Mobile driver spelen som erbjuds för "låtsaspengar"/"gratis" ("PM-spel") på Sajterna. Klicka här för de regler och villkor som styr ditt nyttjande av PM-spel.

Genom att ingå detta Avtal uppmärksammar du att PokerStars, PokerStars Casino och PokerStars Sports är varumärken som ägs och kontrolleras av en bolagsgrupp kallad "The Stars Group". Där så används och där sammanhanget tillåter, ska termen "Grupp” innebära TSG tillsammans med dess dotterbolag samt TSG:s holdingbolag och dotterbolag till sådana holdingbolag samt bolag som associeras med The Stars Group. Utöver bestämmelserna och villkoren i detta Avtal ber vi dig även ta del av vår SekretesspolicyPolicy för cookies, Regler och villkor för PM-spelPokerregler, Regler för oddsspel, Spelregler, Vanliga frågor, Regler och villkor för pengatransaktioner och valutaomvandling samt andra regler, policyer, villkor och bestämmelser som rör spel och kampanjer på Sajterna såsom dessa annonseras på Sajterna från tid till annan, som införlivas i Avtalet genom hänvisning, tillsammans med andra policyer som vi från tid till annan informerar om.

Genom att klicka på knappen "Jag godkänner" nedan som del av installationen av programvaran och genom att använda Programvaran (definieras nedan), godkänner du de regler och villkor som anges i detta Avtal, vår Sekretesspolicy, Policy för cookies, Regler och villkor för PM-spelPokerregler, Regler för oddsspel, Spelregler, Vanliga frågor och Regler och villkor för pengatransaktioner och valutaomvandling vilka samtliga kan komma att uppdateras eller ändras från tid till annan i enlighet med bestämmelserna nedan och däri.

För detta Avtal innebär "Programvara" någon och all programvara som vi tillhandahåller, oavsett medium och oavsett om den kan laddas ner till din personliga enhet eller inte. Därför ska "Programvara" inkludera The Stars Groups programvara som kan laddas ner till dator ("Dator") från www.pokerstars.se, www.pokerstarscasino.se, www.pokerstarssports.se samt den webbaserade programvaran från www.pokerstars.se, www.pokerstarscasino.se och www.pokerstarssports.se samt The Stars Groups mobilappar som kan laddas ner på din personliga mobilenhet (t.ex. mobiltelefon, PDA, surfplatta eller annan typ av existerande eller framtida enhet) (vardera en "Enhet") samt hjälpprogram till Programvaran (webbaserade såväl som klient/serverprogram).

The Stars Group kan erbjuda spel (specificerat i paragraf 1.1 nedan) under sitt eget varumärke samt spel som är licensierade till The Stars Group via tredjepartsägare (“Tredjepartsleverantör”).

1. BEVILJANDE AV LICENS/UPPHOVSRÄTT
1.1

Enligt dessa bestämmelser och villkor, beviljar The Stars Group Användaren en begränsad, icke-exklusiv, personlig, icke-överlåtbar, icke-licensierbar, återkallningsbar rätt att installera och använda Programvaran på din Dator eller Enhet, för att ha tillgång till The Stars Groups servrar och för att kunna spela RM-spel som poker, kortspel, casinospel och oddsspel, och de PM-spel som erbjuds ("Spelen") (Programvaran och Spelen benämns tillsammans "Tjänsten").

1.2

The Stars Group licensierar Programvaran till dig för privat bruk. Vänligen notera att Tjänsten inte får användas av (i) individer under 18 år, (ii) individer som är omyndiga enligt lag i sin jurisdiktion och (iii) individer som ansluter till Sajterna från jurisdiktioner som förbjuder sådan anslutning. The Stars Group har inte möjlighet att verifiera Tjänstens laglighet i varje jurisdiktion och det är Användarens ansvar att försäkra att dennes användning av Tjänsten är laglig.

1.3

Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära åldersbevis för att säkerställa att minderåriga inte använder Tjänsten. Vidare förbehåller vi oss rätten att temporärt eller permanent återkalla licensen och utesluta dig från användning av Tjänsten om erfordrat åldersbevis inte tillhandahålls eller om vi misstänker att du är omyndig.

1.4

För att verifiera din identitet, ålder, fysiska adress och/eller dina pengars ursprung och uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt exempelvis spellagen och lagstiftningen mot penningtvätt, kan vi då och då be dig att tillhandahålla personuppgifter och/eller dokumentation (till exempel kopia av ditt pass, dokument som visar var du bor eller uppgifter om din betalningsmetod), inklusive vid registrering. Läs vår Sekretesspolicy för mer information om hur vi använder personuppgifter.

1.5

The Stars Group, företag i dess Grupp och dess licensgivare (inkl. Tredjepartsleverantörer) äger ensamrätt till Programvaran och Programvarans kod, struktur och organisering, inkluderat varumärkesskydd, affärshemligheter, upphovsrätt och andra rättigheter. Du får inte, inom gällande lags gränser:

 1. kopiera, distribuera, publicera, omprogrammera, dekompilera, ta isär, modifiera, eller översätta Programvaran eller delar därav, och ej heller söka källkoder eller försöka hitta källkoder eller skapa nya tillämpningar ur källkoden för Programvaran;
 2. sälja, överlåta, licensiera ut, överföra, distribuera eller leasa ut Programvaran;
 3. göra Programvaran tillgänglig för tredje part via ett nätverk eller på annat sätt;
 4. exportera Programvaran till något land (vare sig fysiskt eller elektroniskt); eller
 5. använda Programvaran på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller förordningar,

(vardera av de ovanstående utgör "Otillåten användning").

The Stars Group, företag i dess Grupp och dess licensgivare (inkl. Tredjepartsleverantörer) äger all ensamrätt, underförstådd eller annan, som inte häri uttryckligen beviljas Användaren, och behåller alla rättigheter till Programvaran.

Du godkänner att du själv är ansvarig för alla skador, kostnader eller utgifter som uppstår till följd av, eller i samband med, Otillåten användning. Du ska genast informera The Stars Group om du har kännedom om Otillåten användning, oavsett vem användaren är, och du ska tillhandahålla The Stars Group med rimlig assistans i all utredning som följer av sådan information.

1.6

Termerna "PokerStars", "PokerStars Casino", ”PokerStars Sports”, domännamnen "pokerstars.se", "pokerstarscasino.se", "pokerstarssports.se" samt alla andra varumärken, symboler, produktnamn och/eller domännamn som används av The Stars Group på Sajterna och/eller i Programvaran från tid till annan ("Varumärken"), ägs av The Stars Group och/eller företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare (inkluderat eventuella tredje parter), och dessa äger alla rättigheter till sådana Varumärken. Allt innehåll på Sajterna såsom programvara, bilder, grafik, foton, animationer, video, musik, ljud och text ("Sajternas innehåll") ägs av The Stars Group och/eller företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare (inkl. Tredjepartsleverantörer), och skyddas av varumärkesskydd och/eller annan upphovsrätt eller annan rätt. Du godkänner härmed att du, genom nyttjande av Tjänsten och Sajten, ej har rätt till Sajternas innehåll och/eller Varumärken, eller delar därav. Under inga förutsättningar får du använda Sajtens innehåll och/eller Varumärken utan skriftligt medgivande från The Stars Group.

Du godkänner även att inte göra någonting för att skada eller potentiellt skada rättigheterna, inkl. upphovsrätt, som ägs av The Stars Group, företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare (inkl. Tredjepartsleverantörer) i Programvaran, Varumärken eller Sajtens innehåll och inte heller göra någonting som skadar anseende eller rykte för The Stars Group eller dess Grupps företag, anställda, ledning och konsulter.

1.7

Du intygar att namn eller bilder som används av dig i samband med Sajterna eller Tjänsten (till exempel ditt användarnamn och din avatar) inte kränker upphovsrätt, integritet eller annan rättighet för tredje part. Du ger härmed The Stars Group och företag i dess Grupp global, oåterkallelig, överlåtningsbar, royaltyfri, licensierbar rätt att använda sådana namn och bilder i valfritt syfte med anknytning till Sajterna eller Tjänsten, under villkoren i vår Sekretesspolicy.

2. INGEN GARANTI
2.1

The Stars Group lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med Tjänsten som tillhandahålls dig "I BEFINTLIGT SKICK" och vi erbjuder under inga förhållanden garantier avseende Programvarans kvalitet, brukbarhet, fullständighet eller korrekthet.

2.2

Oaktat våra ansträngningar att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och säkerhet, garanterar vi varken att Tjänsten kommer att tillhandahållas oavbruten, i tid eller felfri, att fel kommer åtgärdas eller att Programvara och Sajter är fria från virus, fel eller skadliga element.

2.3

The Stars Group förbehåller sig rätten att återkalla, upphöra, ändra, avlägsna eller göra tillägg till Tjänsten efter eget bestämmande med omedelbar verkan och utan förpliktelse att varsla dig på förhand om vi anser det nödvändigt, till exempel om vi mottar information om att du har ingått avtal om frivillig avstängning med någon leverantör av speltjänst eller om vi anser det nödvändigt för drift, skötsel eller uppdatering av Programvaran och vi ansvarar under inga förhållanden för förlust till följd av ett beslut av The Stars Group i detta hänseende.

3. ÖVERGRIPANDE RÄTT

The Stars Group äger all rätt över utfärdande, underhåll och avstängning av Användarens konto på Sajterna. Alla beslut fattade av The Stars Groups ledning beträffande aspekter kring Användarens konto, användning av Tjänsten eller tvistelösning är slutgiltiga och kan inte granskas eller överklagas.” Kontot som skapas av Användaren kallas hädanefter för ett Stars-konto. Användarens Stars-konto kommer att ge tillgång till samtliga Sajter som är tillgängliga för dig enligt detta Avtal, från The Stars Group, och som är tillgängliga på den plats där du befinner dig. När termen ‘användarkonto’ eller ‘konto’ används i detta Avtal innebär det ditt Stars-konto.

4. DINA ÅTAGANDEN OCH GARANTIER

Inför och fortlöpande under din användning av Tjänsten garanterar, försäkrar, uppmärksammar och godkänner du att:

4.1

det föreligger risk att förlora pengar vid användande av Tjänsten och att The Stars Group inte har något ansvar för sådan förlust;

4.2

The Stars Group inte är ett finansinstitut och ingen ränta ges på insatta pengar hos The Stars Group;

4.3

användandet av Tjänsten sker frivilligt, på eget bevåg och på egen risk;

4.4

du ansvarar själv för alla eventuella skatter som kan behöva betalas på pengar eller priser utbetalade till dig genom ditt användande av Tjänsten;

4.5

The Stars Group ger inte Användare råd angående skatt och/eller juridiska ärenden. Användare som önskar råd angående skatt och/eller rättsliga ärenden bör vända sig till lämpliga rådgivare och/eller myndigheter i den jurisdiktion där de är bosatta eller invånare;

4.6

nödvändiga telekommunikationsnätverk och internettjänster för anslutning till och användning av Tjänsten är helt bortom The Stars Groups kontroll och The Stars Group ska inte ha något som helst ansvar för minskad prestanda, hastighet eller kapacitet eller andra brister som påverkar dessa;

4.7

du är minst 18 år och du är för närvarande inte frivilligt avstängd från någon online- eller mobil speltjänst och att du omedelbart informerar oss om du ingår ett avtal om sådan avstängning med någon speltjänst;

4.8

du har angett sanningsenlig och korrekt information om din fysiska adress, identitet och nationalitet;

4.9

du är för närvarande inte med på någon lista som skulle göra det förbjudet för The Stars Group att ingå något avtal med dig eller erbjuda dig Tjänsten;

4.10

din geografiska plats eller annat förbjuder dig inte från att ta emot tillgångar från The Stars Group; och

4.11

om du identifieras som en person som beskrivs i Paragraf 4.9 eller 4.10 kan The Stars Group omedelbart avsluta ditt konto och din tillgång till Tjänsten.

5. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
5.1

PROGRAMVARUÄNDRINGAR. Användaren får inte på något sätt försöka ändra, dekompilera, "reverse-engineer" eller nedmontera Programvaran.

5.2

PRIVAT BRUK. Tjänsten är endast ämnad att användas för Användarens privata bruk. Användaren får endast satsa pengar för egen privat underhållning. Användaren är under inga omständigheter tillåten att använda sitt "konto för riktiga pengar" hos The Stars Group i annat syfte än för att använda Tjänsten. Den information som lämnas av Användaren till The Stars Group ska vara fullständig och sanningsenlig med avseende på alla detaljer och Användaren förbinder sig att vid förändringar uppdatera sådan information.

5.3

MASKOPI. Maskopi, vanligen kallat "collusion", mellan Användare genom utbyte av information om dolda kort eller på annat sätt är strängt förbjudet. The Stars Group förbehåller sig rätten att, utöver andra åtgärder, hindra placering och/eller förbjuda Användare att spela vid ett visst pokerbord eller en turnering innefattande rätten att förhindra två eller fler Användare från att spela tillsammans vid samma bord eller i samma turnering. The Stars Group förbehåller sig dessutom rätten att behandla varje maskopi, eller försök till maskopi, mellan spelare (inklusive Användare) som ett väsentligt brott mot detta Avtal och följaktligen ska The Stars Group ha rätt att säga upp en Användares konto om Användaren företar eller försöker företa sådana aktiviteter oavsett utgången av ett sådant försök.

5.4

EXTERNA HJÄLPVERKTYG. The Stars Group förbjuder externa hjälpverktyg ("EPA-verktyg") som syftar till att ge spelare en "orättvis fördel". The Stars Group definierar "EPA-verktyg" som programvara (annan än Programvaran) och icke-programvarubaserade system (till exempel webbplatser, prenumerationstjänster och fysiskt material). The Stars Group har en bred syn på vad som utgör en ”orättvis fördel” när det gäller användande av EPA-verktyg och mer information finns på sidan Vanliga frågor om externa verktyg och tjänster. För att förtydliga så gäller förbudet bl.a. tillgång till eller sammanställning av information om andra spelare utöver sådant som Användaren själv har iakttagit genom sitt eget spel, eller råd, vägledning eller hjälp om hur man ska spela, i realtid, utöver en grundläggande nivå.

5.5

AUTOMATISKA SPELARE (BOTS). Användandet av artificiell intelligens, däribland "robotar", i samband med Tjänsten är strängt förbjudet. Alla åtgärder av Användare i relation till Tjänsten måste utföras personligen av spelare genom användargränssnittet tillgängligt genom Programvaran, och utan hjälp av artificiell intelligens i någon form.

5.6

Du samtycker till att The Stars Group kan vidta åtgärder för att upptäcka eller förhindra användning av förbjudna EPA-verktyg. Dessa åtgärder kan innefatta, men är ej begränsade till, undersökning av programvara som används samtidigt vid sidan av The Stars Groups Programvara på Användarens dator. Du intygar att du inte ska försöka kringgå, påverka eller blockera sådana åtgärder, inkluderat, men ej begränsat till, användande av tredje parts programvara som kringgår, påverkar eller blockerar sådana åtgärder.

5.7

MARKERDUMPNING. Dumpning av marker sker när en Användare medvetet förlorar en pokerhand för att avsiktligen överföra marker till en annan Användare. Varje Användare som deltar i dumpning av marker eller försöker delta i dumpning av marker med annan Användare vid användning av Tjänsten kan permanent förbjudas att använda Tjänsten och Användarens konto kan avslutas omedelbart. Under sådana omständigheter är The Stars Group inte skyldiga att återbetala belopp som vid tillfället finns innestående på ditt konto.

5.8

BEDRÄGLIGT BETEENDE. Om The Stars Group anser att en Användare ägnat sig åt eller försökt ägna sig åt bedrägligt, olagligt, oärligt eller olämpligt beteende vid användning av Tjänsten, innefattande sådana aktiviteter som anges i Paragraf 5 eller någon annan spelmanipulation, eller erlagt betalning på ett olagligt sätt, innefattande utan begränsning, användning av stulet konto- eller kreditkort, olaglig kreditering eller återbetalning eller penningtvätt, ska The Stars Group ha rätt att vidta de åtgärder de anser nödvändiga, innefattande utan begränsning att:

 1. omedelbar blockering av en Användares anslutning till Tjänsten;
 2. uppsägning av en Användares konto hos The Stars Group;
 3. konfiskering av tillgångar på en Användares konto;
 4. utlämna information (inklusive Användarens identitet) till finansinstitut, relevanta myndigheter och/eller person eller enhet som har juridisk rätt till sådan information; och/eller
 5. rättsliga åtgärder mot en Användare.
5.9

VALUTAVÄXLING. Användare kan genomföra transaktioner för omvandling av valuta via Tjänsten på sin Dator eller Enhet med tillgångar som existerar på respektive Användares konto ("Valutafunktionen"). Alla transaktioner för valutaväxling inom Valutafunktionen utförs enligt vid tidpunkten gällande växlingskurs som erbjuds av The Stars Group för respektive transaktionstyp. Växlingskurserna uppdateras regelbundet, och det kan hända att olika växlingskurser erbjuds beroende på typ av transaktion och rörligheten i valutorna. Användare ska vara medvetna om förändringar i valutakurserna och effekten det kan ha på deras tillgångar, innan Valutafunktionen används. The Stars Group tar inget som helst ansvar för vinster eller förluster som inträffat vid användande av Valutafunktionen. Användare ska även vara medvetna om att The Stars Group tar ut en avgift på valutaväxlingar utförda via Valutafunktionen, och The Stars Group kan även välja att avstå sådan avgift för vissa typer av transaktioner. En marginal kan till exempel tillämpas på valutaväxlingar i samband med insättningar, uttag, överföringar mellan konton eller automatisk valutaomvandling i situationer där valutan som växlas är en annan än den som används i Spelen. The Stars Group kan även när som helst upphöra att stödja vilken valuta som helst utan meddelande i förväg.

Användande av Valutafunktionen och/eller Användarkonto för valutahandel och valutaspekulation är strängt förbjudet. För att upprätthålla integriteten i Valutafunktionen har vi rätt att efter eget godtycke:

 1. vägra eller ångra en transaktion för valutaväxling utförd via Valutafunktionen; och/eller
 2. begränsa antalet valutor för en Användares konto samt belopp som tillåts omvandlas av Användaren; och/eller
 3. kräva att tillgångar i Användarens konto som omvandlats till annan valuta via Valutafunktionen ska användas i Spelen innan de tas ut, överförs eller används på något annat sätt; och/eller
 4. retroaktivt tillämpa en marginal som inte tillämpades på en valutatransaktion.

Användaren godkänner de regler och villkor som relaterar till pengatransaktioner och valutaomvandling som anges här.

5.10

The Stars Group tillåter inte att personer som inte har en permanent adress, eller inte är mestadels bosatta, i Sverige registrerar ett konto för att spela RM-spel ("Förbjudna Jurisdiktioner").

Alla försök att kringgå dessa spelrestriktioner vid vistelse i en Förbjuden jurisdiktion, är ett brott mot detta Avtal. Försök att kringgå reglerna är bl.a. att manipulera den information som används av The Stars Group för att identifiera din fysiska plats eller att tillhandahålla The Stars Group med falsk eller vilseledande information om plats eller boende. Alla sådana försök ger oss rätt att vidta sådana åtgärder som vi finner lämpliga, bl.a. konfiskering av pengar i Användares konton.

6. UTTAGSPOLICY

Policy och kriterier för en Användare som gör ett uttag från sitt Användarkonto kan ses i vår Uttagspolicy. The Stars Group förbehåller sig rätten att använda ytterligare kriterier för att fastställa de uttagsalternativ Användare kan erbjudas vid ett visst tillfälle.

7. STÖTANDE SPRÅK ELLER INNEHÅLL

Användaren får inte anslå olagligt, oanständigt, rasistiskt, obscent, ärekränkande eller hotande material eller något material som bryter mot lag eller generellt anses stötande, via Tjänsten genom chattfunktionen, alternativet med spelarbilder eller vid korrespondens med The Stars Groups personal.

8. AVTALSBROTT
8.1

Utan att inskränka andra rättigheter, inkluderat allmängiltigheten i Paragraf 10.3, gäller att en Användares brott, helt eller delvis, mot någon bestämmelse häri, inkluderat bl.a. att:

 1. en Användare har mer än ett aktivt konto;
 2. namnet på ett användarkonto inte matchar namnet på kreditkort som används vid insättning på det kontot;
 3. du tillhandahåller The Stars Group med felaktig eller missvisande information när du registrerar dig för Tjänsten;
 4. du blir utsatt för restriktioner som förbjuder The Stars Group från att involvera sig med dig eller utföra finansiella tjänster åt dig;
 5. du inte innehar laglig ålder för att använda Tjänsten;
 6. du bor i en Förbjuden Jurisdiktion;
 7. du har tillåtit (medvetet eller omedvetet) någon annan att spela på ditt användarkonto;
 8. du har gjort s.k. chargeback, och/eller nekat eller returnerat en betalning i relation till Tjänsten;
 9. du har gjort dig skyldig till fusk i ditt användande av Tjänsten, inkluderat brott mot Paragraf 5 och/eller 10.17;
 10. du använder Sajterna, Tjänsten eller ditt användarkonto i ond tro; eller
 11. du bryter mot Paragraf 7 genom uttalanden som är sexuellt explicita eller stötande genom chattfunktionen, inkluderat främlingsfientlighet, rasism, hat eller svordomar,

förbehåller sig The Stars Group eller företag i dess Grupp all rätt att efter eget godtycke vidta alla åtgärder som de anser lämpliga, inkluderat att avsluta detta Avtal eller annat avtal med Användaren, omedelbart blockera Användarens tillgång till Tjänsten eller annan tjänst som erbjuds av The Stars Group, avsluta Användarens konto på Sajten eller på annan webbplats som drivs av The Stars Group, beslagta eller karantänsätta alla pengar på Användarens konto på Sajterna eller på annan sajt som drivs av The Stars Group och/eller vidta rättsliga åtgärder mot sådan Användare.

8.2

Du förbinder dig att hålla The Stars Group och företag i dess Grupp samt deras aktieägare, ledning och anställda fria från och emot alla anspråk, ansvarskrav, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader och varje annan kostnad, oavsett orsak, som uppstått till följd av:

 1. ditt brott mot Avtalet i sin helhet eller delvis;
 2. ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter; och
 3. användande av Tjänsten av dig eller annan person som har tillgång till Tjänsten via dina Inloggningsuppgifter (definieras nedan), vare sig med eller utan ditt godkännande.
9. ANSVARSBEGRÄNSNING
9.1

I enlighet med Paragraf 9.3 kommer TSG och Gruppen inte vara ansvariga enligt detta Avtal för förlust som inte rimligen hade kunnat förväntas av dig och TSG vid tidpunkten för registrering eller vid en tidpunkt då du gör en transaktion med Tjänsten, vilket under alla omständigheter ska anses inkludera förlust av inkomst, verksamhet eller vinst, eller information eller data som går förlorad eller skadas. TSG och Gruppen kommer inte heller att hållas ansvariga för eventuell skada eller förlust som du lidit eller själv orsakat till följd av:

 1. all användning av Tjänsten som bryter mot detta Avtal;
 2. fel som orsakats av den utrustning du använder för att få tillgång till Sajterna, kundtjänst eller våra appar eller fel på nätverket (inklusive fel orsakade av din internetleverantör);
 3. eventuella ofullständiga, förlorade eller försenade transaktioner (inklusive som ett resultat av tekniska fel);
 4. skada på din utrustning (till exempel dator, mobil, surfplatta, spelkonsol eller annan enhet med internetanslutning) eller för förlust eller korruption av data som härrör från din användning av våra webbsajter eller appar (och vi kan inte och kommer inte garantera att filer som du laddar ner är fria från virus, kontamination eller skadliga funktioner), förutom om något defekt digitalt innehåll som vi levererat till dig skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och detta orsakats av vår vårdlöshet, då vi antingen kommer att reparera skadan eller betala ersättning;
 5. att information från våra informationstjänster som tillhandahålls av oss eller tredje part inte är korrekt, fullständig eller etablerad (inklusive odds, deltagare, tider, resultat, liveställning eller allmän statistik);
 6. all förlust som uppstår från ditt missbruk av ditt Stars-konto eller Tjänsten;
 7. varje händelse utanför vår kontroll; eller
 8. TSG:s stängning eller avstängning av ditt Stars-konto i enlighet med detta Avtal.
9.2

I enlighet med Paragraf 9.1 och 9.3, förutom eventuella vinster som rättmätigt tillhör dig, är TSG:s och Gruppens maximala ansvar gentemot dig enligt detta Avtal i förhållande till en händelse eller serie händelser begränsade till: (a) där sådant ansvar avser en specifik insats eller satsning - värdet av sådan insats eller satsning som betalats av dig; (b) där sådant ansvar avser felaktig användning av pengar på ditt Stars-konto - beloppet som har förlorats eller felplacerats; (c) i något annat fall - 25 000 kr.

9.3

Inget i detta Avtal ska häva eller begränsa TSG:s eller dess Grupps ansvar för: (a) dödsfall eller personskada till följd av dess vårdslöshet; (b) bedrägeri eller bedräglig förvrängning; (c) grov vårdslöshet; eller (d) annat ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämpliga lagar.

10. SÄKERHET OCH DITT KONTO
10.1

En Användare får endast ha ett Användarkonto hos The Stars Group och får endast använda Tjänsten genom detta enda konto. Det är förbjudet för en Användare att öppna flera konton hos The Stars Group. Om The Stars Group får kännedom om ytterligare konto som har öppnats av en Användare, kan The Stars Group stänga sådant ytterligare konto utan förvarning samt konfiskera tillgångar på sådant konto.

10.2

Varje Användares konto ska vara åtkomligt genom en kombination av ett unikt användarnamn ("Användarnamn"), ett unikt och hemligt lösenord ("Lösenord"), och andra frivilliga numeriska autentiseringsmetoder som Användaren väljer (Användarnamn, Lösenord och andra autentiseringsfunktioner benämns tillsammans "Inloggningsuppgifter"). Användaren är skyldig att välja sitt eget Användarnamn och Lösenord i enlighet med gällande regler.

10.3

Användaren accepterar att han/hon ensam ansvarar för all användning av Tjänsten under sina Inloggningsuppgifter samt förbinder sig att inte avslöja Inloggningsuppgifterna till någon och inte heller tillåta någon att använda Tjänsten genom Användarens konto.

10.4

Användaren är skyldig att alltid hålla Inloggningsuppgifterna hemliga samt att vidta alla åtgärder för att skydda deras konfidentialitet. Obehörig användning av Inloggningsuppgifterna är Användarens eget ansvar och ska anses vara hans/hennes användning. Allt ansvar till följd av detta tillskrivs Användaren.

10.5

Om en Användare använder ett kredit- eller betalkort, MÅSTE kortinnehavarens namn på sådant kredit- eller betalkort vara detsamma som det Användaren uppgav vid registrering hos Sajterna Om så inte är fallet, förbehåller sig The Stars Group rätten att stänga av Användarens konto Vid avstängning av ett konto av The Stars Group under dessa omständigheter, ska du kontakta kundtjänst för information om vår verifieringsprocess. Uttag från ett Användarkonto via banköverföring eller check betalas endast ut till det namn som användes vid registrering på Sajterna då Användarkontot öppnades

10.6

UPPDATERING AV BETALNINGSUPPGIFTER. Uppdatering eller tillägg i betalningsuppgifter kan endast göras genom att kontakta kundtjänst. Det är ditt ansvar att informera dig om vilka villkor som gäller för dina betalningar. Du ansvarar själv för att hålla dig informerad om ev. ändringar.

10.7

AKTIVERING. Användare kan kontaktas på sin registrerade e-postadress för aktivering av sitt Användarkonto. Om aktiveringsprocessen inte slutförs, förbehåller sig The Stars Group rätten att stänga av alla kontoaktiviteter tills dess att kontouppgifterna har verifierats.

10.8

Om ett Användarkonto med positivt saldo förblir inaktivt utan några kontotransaktioner under en sammanhängande tidsperiod som överstiger 30 månader, kommer The Stars Group att försöka kontakta Användaren i syfte att återbetala saldot. Om detta inte är möjligt trots att rimliga åtgärder har vidtagits kommer återstående saldo på kontot att placeras på ett separat konto hos The Stars Group, och därefter stängs det inaktiva kontot. Användaren har rätt att göra anspråk på användarkontots saldo även efter att kontot har stängts. Denna rätt förfaller dock 10 år efter den senaste transaktionen på ett sådant användarkonto.

10.9

Du kan inte använda Tjänsten för att satsa ett större belopp än det totala belopp som finns på ditt Användarkonto.

10.10

Du är fullt ansvarig att betala alla belopp du är skyldig The Stars Group. Du samtycker till att inte göra några krediteringar och/eller neka eller returnera betalningar som gjorts av dig i förhållande till Tjänsten. Du ska ersätta The Stars Group för alla krediteringar, avslag och returneringar av betalningar som du medverkat till eller gjort samt ersätta all förlust vi lidit till följd av detta.

10.11

The Stars Group förbehåller sig rätten att göra kreditprövning och/eller identitetskontroll av Användaren, hos utomstående kreditupplysningsföretag eller tjänster, med hjälp av den information som Användaren tillhandahållit oss vid registrering för Tjänsten. Tredje parts kreditupplysningsföretag eller tjänster kan komma att behålla en dokumentation av informationen men de kommer inte använda informationen i något annat syfte.

Om pengar sätts in på ett Användarkonto förbehåller sig The Stars Group rätten att verifiera att innehavaren av bankkortet/bankkontot, eller annan betalningsmetod som Användaren nyttjar, har samma namn som Användaren uppgav vid registrering på Sajterna när Användarkontot skapades.

10.12

The Stars Group förbehåller sig rätten att använda utomstående elektroniska betalningsförmedlare och/eller finansinstitut för att förmedla betalningar gjorda av och till dig i samband med din användning av Tjänsten.

10.13

Du godkänner att om ditt Användarkonto är "aktivt" (d.v.s. du har loggat in på ditt Användarkonto någon gång under de senaste 12 månaderna) så hålls pengar som du har satt in i förtroende och anses vara "Insättning av slutanvändare". Om ett Användarkonto är "inaktivt" (d.v.s. du har inte loggat in på ditt Användarkonto någon gång under de senaste 12 månaderna), så upphör pengar som du har satt in att anses som "Insättning av slutanvändare" och hålls inte längre i förtroende men kan tas ut av dig eller användas via Tjänsten i enlighet med detta Avtal då du loggar in på ditt Användarkonto och omklassificeras då som "Insättning av slutanvändare".

Tillgångar på Användarkonton ska hållas separerade från The Stars Groups egna tillgångar. Det betyder att om The Stars Group blir finansiellt insolvent kommer tillgångar på ditt Användarkonto att skyddas (både aktiva och inaktiva konton).

10.14

The Stars Group förbehåller sig rätten att stänga ett Användarkonto av vilken anledning som helst och när som helst. Eventuellt positivt saldo på Användarens konto då kontot stängs kommer att krediteras Användarens kreditkort och/eller skickas till Användaren med check inom fem dagar från att kontot stängs, förutsatt att en sådan kreditering inte är förbjuden enligt tillämpliga lagar eller regelverk. The Stars Group ska skriftligt informera Användaren om beslut att stänga Användarens konto samt orsak till sådant beslut.

Om en Användares konto stängs på grund av att Användaren uppgav felaktig information när kontot skapades eller har brutit mot regler, ska The Stars Group endast betala tillbaka det som återstår av insättningar som Användaren har gjort på kontot. The Stars Group behåller alla vinster på kontot.

10.15

The Stars Group kan stänga ett Användarkonto i enlighet med Paragraf 8.1.

10.16

En Användare kan när som helst begära att få sitt Användarkonto stängt genom att kontakta kundtjänst. Om The Stars Group anser att Användarkontot inte bör öppnas igen, kommer det att stängas permanent enligt The Stars Groups godtycke.

10.17

Det är strängt förbjudet för Användare att använda Tjänsten för att möjliggöra någon form av system för illegal pengaöverföring. Du ska inte använda Tjänsten för någon olaglig transaktion (inkluderat pengatvätt) enligt lag i den jurisdiktion som gäller för dig. Om The Stars Group misstänker att du är inblandad i eller har varit inblandad i bedräglig, olaglig eller olämplig aktivitet, bl.a. pengatvätt, eller annat beteende som bryter mot detta Avtal, kommer din tillgång till Tjänsten att avbrytas omedelbart och/eller ditt Användarkonto att blockeras. Om ditt Användarkonto har avslutats eller blockerats under sådana omständigheter, frånsäger sig The Stars Group all skyldighet att återbetala eventuella innestående vinster på ditt Användarkonto. I tillägg till detta förbehåller sig The Stars Group rätten att informera relevanta myndigheter, andra tjänsteleverantörer och banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningsleverantörer, eller andra finansiella institut, om din identitet och angående misstanke om olagliga handlingar, såsom bedrägeri eller annan olämplig aktivitet, och du måste samarbeta till fullo med The Stars Group vid undersökning av sådan aktivitet. Som Malta-registrerat företag lyder TSG även under Maltas lagar mot penningtvätt.

10.18

Policy och process för Användare vid begäran om frivillig avstängning beskrivs på The Stars Groups sida Ansvarsfullt spelande på Sajterna.

10.19

Om moms eller annan skatt tillämpas, som häri benämns som "Moms", för någon av dina betalningar för Tjänsten, behandlas betalningen som inklusive all eventuell Moms.

11. TREDJE PARTS PROGRAMVARA
11.1

Programvaran innehåller tredje parts programvara, bl.a. programvara för casinospel licensierad till oss av tredje part, programvara för oddsspel licensierad till oss av Amelco UK Limited, programvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvara skriven av Eric Young; programvaran ungif skriven av Eric S. Raymond; programvaran PSTCollectionView skriven av Peter Steinberger, och programvara som ägs av licensgivaren och lyder under upphovsrättslagar för USA och andra jurisdiktioner (“Licensierad programvara”).

11.2

Användande av Licensierad programvara lyder under alla regler och villkor i detta Avtal.

11.3

Licensierad programvara får inte ändras, modifieras eller utvinnas från Programvaran.

11.4

Användaren är begränsad till "Internt bruk" vilket innebär användning av Licensierad programvara endast för Användarens vanliga interna personliga bruk och aldrig för vidare försäljning, licensiering eller distribution. ”Vanligt internt bruk" för en slutanvändare som är en enhet ska innebära användning av sådan Användare eller anställda eller auktoriserade ombud för Användarens vanliga interna verksamhet. ”Vanligt personligt bruk" för en individuell slutanvändare ska innebära användning av sådan Användare eller medlemmar i Användarens hushåll i internt personligt syfte. Alla sådana anställda, ombud och hushållsmedlemmar ska upplysas av Användaren om reglerna och villkoren i detta Avtal.

11.5

Alla rättigheter som inte uttryckligen medges i Licensierad programvara är förbehållna.

11.6

OpenSSL Toolkit, programvaran ungif, programvaran PSTCollectionView och kryptografisk programvara tillhandahålls av OpenSSL Project, av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger och av Eric Young "i befintligt skick" och inga garantier gäller, vare sig uttryckta eller antydda, såsom garantier som antyds för produktens säljbarhet och lämplighet för särskilda syften. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deras bidragande parter ska under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, typiska skador eller följdskador (till exempel ersättande av produkt eller tjänst; förlust av användande, data eller inkomst eller störning i verksamhet) hur dessa än uppstått och oavsett teoretisk ansvarsgrund, vare sig i kontrakt, ansvarsbeskrivning eller civilrätt (inkluderat oaktsamhet eller annat), som uppstår vid användning av OpenSSL Toolkit, programvaran ungif, programvaran PSTCollectionView och kryptografisk programvara, även vid upplysning om risk för sådan skada.

12. TVISTER

Användaren accepterar att historiska data från varje spel ska utgöras av data som har registrerats på The Stars Groups servrar. Vid diskrepans mellan spelkorten som visas på din dator och data som har registrerats på The Stars Groups servrar ska det senare gälla. Användaren accepterar att funktionerna "Omedelbar handhistorik" och "Handrepris" i Programvaran inte ska anses vara den officiella historiska versionen av någon hand.

Om du inte är nöjd med lösningen på ditt klagomål efter att ha interagerat med vår kundtjänst, kan du kontakta den tredje part som löser våra tvister, Spelinspektionen, genom att skicka ett mejl till registrator@spelinspektionen.se eller via post till Box 199, 645 23, Strängnäs eller ringa telefonnummer +46 152 650 100 och/eller kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via mejl till arn@arn.se eller postadress Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige eller telefonnummer +46 8 508 860 00. För ytterligare information, besök Spelinspektionens hemsida här och ARN:s hemsida här.

Du kan annars vidarebefordra ärendet för en alternativ lösning via EU:s Online Dispute Resolution Platform. För mer information, se deras hemsida på https://ec.europa.eu/consumers/odr/ och följ instruktionerna för att skicka ditt klagomål. Som en del i denna process kommer du att ombes uppge vår mejladress, som är support@starsaccount.se.

13. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

TSG kan uppdatera eller ändra detta Avtal från tid till annan för att: (a) korrigera och förtydliga villkoren; (b) återspegla ändringar i lag eller förordning; (c) återspegla operativa/administrativa ändringar och/eller ändringar av våra policyer och förfaranden; och/eller (d) tillgodose ändringar i de tjänster vi erbjuder. TSG kommer meddela dig om väsentliga ändringar som ska införas i detta Avtal genom att skicka ett mejl till den adress som du har registrerat hos oss minst 14 dagar innan sådana ändringar träder i kraft, och ditt fortsatta användande av Tjänsten kommer att anses utgöra ditt godkännande av sådana ändringar och/eller så kommer vi att kräva att du accepterar sådana ändringar för att fortsätta använda Tjänsten, och ändringarna kommer att gälla direkt efter ditt godkännande.

14. TILLÄMPLIG LAG

Avtalet och varje spörsmål relaterat härtill ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Sveriges lagar. Du samtycker härmed oåterkalleligt till att, i enlighet med nedan, endast Sveriges domstolar äger jurisdiktion vid krav, tvist eller skiljaktighet som rör detta Avtal och alla ärenden som uppstår från detta och du avstår oåterkalleligt från all rätt att protestera mot att process förs i dessa domstolar, eller att hävda att dessa domstolar är ett olämpligt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna Paragraf ska begränsa The Stars Groups rättigheter att vidta rättsåtgärder mot dig i någon annan domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion.

15. GILTIGHET

Om någon bestämmelse i Avtalet är eller blir olaglig, ogiltig eller overkställbar i någon jurisdiktion, ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten i övriga bestämmelser i Avtalet i den jurisdiktionen eller giltigheten eller verkställbarheten av Avtalet i annan jurisdiktion.

16. ÖVERLÅTELSE

The Stars Group förbehåller sig rätten att när som helst överlåta Avtalet i sin helhet eller delvis utan meddelande i förväg. Användaren får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under Avtalet.

17. ÖVRIGT
17.1

The Stars Groups avstående från att vidta åtgärder vid överträdelse av bestämmelse i Avtalet (innefattande att The Stars Group inte krävt strikt och bokstavligt utförande av eller iakttagande av bestämmelser i Avtalet) ska inte tolkas som ett avstående från rätt att vidta åtgärder mot efterföljande överträdelse av sådan bestämmelse eller av annan överträdelse av annan bestämmelse i Avtalet.

17.2

Avtalet ska varken skapa eller ge rättigheter eller förmåner till fördel för tredje part som inte är part i Avtalet med undantag av företag i Gruppen och Tredjepartsleverantörer.

17.3

Avtalet ska under inga omständigheter skapa eller anses skapa ett delägarskap, agentur, fondarrangemang, förtroenderelation eller joint venture mellan dig och oss.

17.4

Detta Avtal utgör samtliga åtaganden och överenskommelser mellan dig och oss beträffande Tjänsten och gäller framför tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan dig och oss.

17.5

Användaren måste uppge fullständiga och sanningsenliga uppgifter på begäran av The Stars Group, i anknytning till Användarens nyttjande av Tjänsterna, och i enlighet med vår Sekretesspolicy.

17.6

Vid bristande överensstämmelse mellan den engelskspråkiga versionen och en översatt version av detta Avtal ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.

Copyright © 2021 Rational Intellectual Holdings Limited. Med ensamrätt.

Angående OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Med ensamrätt.

Angående programvaran PSTCollectionViews:
Copyright © 2012-2013 Peter Steinberger

Angående programvaran ungif:
Distribution av GIFLIB är Copyright © 1997 Eric S. Raymond

The Stars Group kan kontaktas via kundtjänst.

Version 1,4 av TSG Interactive Plc:s licensavtal för slutanvändare.

I kraft från december 2021.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE - SPEL OM LÅTSASPENGAR

Detta licensavtal för slutanvändare ("Avtalet") ska läsas av dig ("Användaren", eller "dig”) i sin helhet innan du använder tjänster eller produkter från Stars Mobile. Vänligen notera att Avtalet utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Stars Mobile Limited (nedan refererat till som "Stars Mobile", "oss", "vi" eller "vår").

Stars Mobile driver poker- och casinospel om låtsaspengar ("PM-spel") som erbjuds till dig på sajterna www.pokerstars.se och www.pokerstarscasino.se ("Sajterna"). Nedan ser du regler och villkor som gäller vid nyttjande av PM-spel.

Genom att ingå detta Avtal uppmärksammar du att Stars Mobile är en del i en bolagsgrupp. Där så används och där sammanhanget tillåter, ska termen "Grupp" innebära Stars Mobile tillsammans med dess dotterbolag samt Stars Mobiles holdingbolag och dotterbolag till sådana holdingbolag samt bolag som associeras med Stars Mobile, bland annat bolag som tillhandahåller tjänster under varumärkena "PokerStars" och "PokerStars Casino".

Utöver reglerna och villkoren i detta Avtal ber vi dig även ta del av vår SekretesspolicyPolicy för cookiesPokerregler samt andra regler, policyer, villkor och bestämmelser som rör spel och kampanjer på Sajterna såsom dessa annonseras på Sajterna från tid till annan, som införlivas i Avtalet genom hänvisning, tillsammans med andra policyer som vi från tid till annan informerar om.

Genom att klicka på knappen "Jag godkänner" som del av installationen av programvaran och genom att använda Programvaran (definieras nedan), godkänner du bestämmelserna och villkoren som anges i detta Avtal, vår Sekretesspolicy, vår Policy för cookies och våra Pokerregler vilka samtliga kan komma att uppdateras eller ändras från tid till annan i enlighet med bestämmelserna nedan och däri.

För detta Avtal innebär "Programvara" någon och all programvara som vi tillhandahåller, oavsett medium och oavsett om den kan laddas ner till din personliga enhet eller inte. Därför ska "Programvara" inkludera The Stars Mobiles programvara som kan laddas ner till dator ("Dator") från www.pokerstars.se och www.pokerstarscasino.se, samt den webbaserade programvaran från www.pokerstars.se och The Stars Mobiles mobilappar som kan laddas ner på din personliga mobilenhet (t.ex. mobiltelefon, PDA, surfplatta eller annan typ av existerande eller framtida enhet) (vardera en "Enhet") samt hjälpprogram till Programvaran (webbaserade såväl som klient/serverprogram).

1. BEVILJANDE AV LICENS/UPPHOVSRÄTT
1.1

Enligt dessa bestämmelser och villkor beviljar Stars Mobile Användaren en begränsad, icke-exklusiv, personlig, icke-överlåtbar, icke-licensierbar, återkallningsbar rätt att installera och använda Programvaran på sin Dator eller Enhet, för att ha tillgång till Stars Mobiles servrar och för att kunna spela PM-spelen som erbjuds ("Spelen") (Programvaran och Spelen benämns tillsammans "Tjänsten").

1.2

Stars Mobile licensierar Programvaran till dig för privat bruk. Vänligen notera att Tjänsten inte får användas av (i) individer under 18 år, (ii) individer som är omyndiga enligt lag i sin jurisdiktion och (iii) individer som ansluter till Sajterna från jurisdiktioner som förbjuder sådan anslutning. Stars Mobile har inte möjlighet att verifiera Tjänstens laglighet i varje jurisdiktion och det är Användarens ansvar att försäkra att dennes användning av Tjänsten är laglig.

1.3

Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära åldersbevis för att säkerställa att minderåriga inte använder Tjänsten. Vidare förbehåller vi oss rätten att temporärt eller permanent återkalla licensen och utesluta dig från användning av Tjänsten om erfordrat åldersbevis inte tillhandahålls eller om vi misstänker att du är omyndig.

1.4

För att verifiera din identitet, ålder, fysiska adress och/eller dina pengars ursprung och uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt exempelvis lagstiftningen mot penningtvätt, kan vi då och då be dig att tillhandahålla personuppgifter och/eller dokumentation (till exempel kopia av ditt pass, dokument som visar var du bor eller uppgifter om din betalningsmetod), inklusive vid registrering. Läs vår Sekretesspolicy för mer information om hur vi använder personuppgifter.

1.5

Stars Mobile, företag i dess Grupp och dess licensgivare (inkl. Tredjepartsleverantörer) äger ensamrätt till Programvaran och Programvarans kod, struktur och organisering, inkluderat varumärkesskydd, affärshemligheter, upphovsrätt och andra rättigheter. Du får inte, inom gällande lags gränser:

 1. kopiera, distribuera, publicera, omprogrammera, dekompilera, ta isär, modifiera, eller översätta Programvaran eller delar därav, och ej heller söka källkoder eller försöka hitta källkoder eller skapa nya tillämpningar ur källkoden för Programvaran;
 2. sälja, överlåta, licensiera ut, överföra, distribuera eller leasa ut Programvaran;
 3. göra Programvaran tillgänglig för tredje part via ett nätverk eller på annat sätt;
 4. exportera Programvaran till något land (vare sig fysiskt eller elektroniskt); eller
 5. använda Programvaran på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller förordningar,

(vardera av de ovanstående utgör "Otillåten användning").

Stars Mobile, företag i dess Grupp och dess licensgivare (inkl. Tredjepartsleverantörer) äger all ensamrätt, underförstådd eller annan, som inte häri uttryckligen beviljas Användaren, och behåller alla rättigheter till Programvaran.

Du godkänner att du själv är ansvarig för alla skador, kostnader eller utgifter som uppstår till följd av, eller i samband med, Otillåten användning. Du ska genast informera Stars Mobile om du har kännedom om Otillåten användning, oavsett vem användaren är, och du ska tillhandahålla Stars Mobile med rimlig assistans i all utredning som följer av sådan information.

1.6

Termerna "Stars Mobile", "PokerStars” och "PokerStars Casino", domännamnen "pokerstars.se" och "pokerstarscasino.se" samt alla andra varumärken, symboler, produktnamn och/eller domännamn som används av Stars Mobile på Sajterna och/eller i Programvaran från tid till annan ("Varumärken"), ägs av Stars Mobile och/eller företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare (inkluderat eventuella tredje parter), och dessa äger alla rättigheter till sådana Varumärken. Allt innehåll på Sajterna såsom programvara, bilder, grafik, foton, animationer, video, musik, ljud och text ("Sajternas innehåll") ägs av Stars Mobile och/eller företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare (inkl. Tredjepartsleverantörer), och skyddas av varumärkesskydd och/eller annan upphovsrätt eller annan rätt. Du godkänner härmed att du, genom nyttjande av Tjänsten och Sajten, ej har rätt till Sajternas innehåll och/eller Varumärken, eller delar därav. Under inga förutsättningar får du använda Sajtens innehåll och/eller Varumärken utan skriftligt medgivande från Stars Mobile.

Du godkänner även att inte göra någonting för att skada eller potentiellt skada rättigheterna, inkl. upphovsrätt, som ägs av Stars Mobile, företag i dess Grupp och/eller dess licensgivare (inkl. Tredjepartsleverantörer) i Programvaran, Varumärken eller Webbplatsens innehåll och inte heller göra någonting som skadar anseende eller rykte för Stars Mobile eller dess Grupps företag, anställda, ledning och konsulter.

1.7

Du intygar att namn eller bilder som används av dig i samband med Sajterna eller Tjänsten (till exempel ditt användarnamn och din avatar) inte kränker upphovsrätt, integritet eller annan rättighet för tredje part. Du ger härmed Stars Mobile och dess Grupp global, oåterkallelig, överlåtningsbar, royaltyfri, licensierbar rätt att använda sådana namn och bilder i valfritt syfte med anknytning till Sajterna eller Tjänsten, under villkoren i vår Sekretesspolicy.

LICENS FÖR VIRTUELLA MARKER

1.8

När du använder Tjänsten, kan du “tjäna” eller “köpa” virtuella marker för användning i Tjänsten (“Virtuella marker”). Du uppmärksammar härmed att dessa termer från den “riktiga världen” endast används bildligt, och du godkänner att du inte har någon rätt eller äganderätt till Virtuella marker som visas i något Spel, oavsett om de är “tjänade” i något Spel eller “köpta” från Stars Mobile, eller några andra attribut som associeras inom ett konto eller finns lagrat i Tjänsten. Det saldo för “virtuell valuta” som visas på ditt Användarkonto innebär inte något riktigt saldo och visar inte på något lagrat värde, utan uppvisar istället ett mått på din licens utsträckning.

1.9

Stars Mobile förbjuder och nekar alla påstådda överföringar av Virtuella marker som gjorts utanför Tjänsten, eller påstådda försäljningar, presenter eller byten i den “riktiga världen” av någonting som finns eller har sitt ursprung i Tjänsten, såvida inte annat uttryckligen har godkänts skriftligen av Stars Mobile. Följaktligen kan du inte licensiera, byta, sälja eller försöka sälja Virtuella Marker mot något som helst av värde utanför ett Spel. Sådana överföringar eller försök till överföringar är förbjudna och kan leda till att ditt konto stängs av Stars Mobile. Du uppmärksammar även att vi kan vidta rättsliga åtgärder mot dig för all skada som uppstår till följd av sådana överföringar eller försök till överföringar av Virtuella Marker utanför Tjänsten.

1.10

Du kan köpa en licens för att använda Virtuella marker för värdefullt övervägande, genom att besöka köpsidan i Tjänsten, och uppge din fakturainformation, bekräfta detaljerna kring ditt köp och återbekräfta ditt godkännande av detta Avtal.

1.11

När du köper en licens till Virtuella marker, kan vi skicka ett bekräftelsemeddelande med e-post som innehåller detaljer kring de Virtuella marker du beställde. Var god kontrollera att detaljerna i bekräftelsemeddelandet är korrekta så snart som möjligt och behåll en kopia för ditt vidkommande. Om du har några frågor ber vi dig kontakta kundtjänst. Stars Mobile sparar transaktionshistorik för att kunna hantera eventuella frågor.

1.12

För köp av en licens för att använda Virtuell marker, kommer din order representera ett erbjudande till oss att köpa en licens för att användningen av sådana Virtuella marker ska godkännas av oss när vi gör de Virtuella markerna tillgängliga på ditt konto för användning i PM-spelen (“Godkännande”). Din licens att använda Virtuella marker i PM-spelen är en tjänst som tillhandahålls av Stars Mobile efter Godkännande av ditt köp. Köp av licens att använda Virtuella marker återbetalas inte av Stars Mobile.

1.13

Stars Mobile kan när som helst ändra priserna för Tjänsten och de Virtuella marker som de licensierar till dig genom Tjänsten. Du uppmärksammar att Stars Mobile inte är tvungna att göra någon återbetalning oavsett anledning, och att du inte får pengar eller annan kompensation för oanvända Virtuella marker när ett Användarkonto stängs, oavsett om det skedde frivilligt eller ofrivilligt.

1.14

För att undvika tvivel, klargörs härmed att köpet av en licens för att använda Virtuella marker inte ger dig några som helst rättigheter annat än de som specificeras i licensen. Det klargörs vidare att en köpt licens endast kan överföras såsom explicit förklaras i villkoren för licensen och att sådan licens inte kan bli inlöst, såld, överförd, testamenterad, leasad, uthyrd eller på annat sätt använd mot utbyte av värde.

2. INGEN GARANTI
2.1

Stars Mobile lämnar inga garantier, utryckliga eller underförstådda, i samband med Tjänsten som tillhandahålls dig "I BEFINTLIGT SKICK" och vi erbjuder under inga förhållanden garantier avseende Programvarans kvalitet, brukbarhet, fullständighet eller korrekthet.

2.2

Oaktat våra ansträngningar att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och säkerhet, garanterar vi varken att Tjänsten kommer att tillhandahållas oavbruten, i tid eller felfri, att fel kommer åtgärdas eller att Programvara och Sajter är fria från virus, fel eller skadliga element.

2.3

Stars Mobile förbehåller sig rätten att återkalla, upphöra, ändra, avlägsna eller göra tillägg till Tjänsten efter eget bestämmande med omedelbar verkan och utan förpliktelse att varsla dig på förhand om vi anser det nödvändigt, till exempel om vi mottar information om att du har ingått avtal om frivillig avstängning med någon leverantör av speltjänst eller om vi anser det nödvändigt för drift, skötsel eller uppdatering av Programvaran och vi ansvarar under inga förhållanden för förlust till följd av ett beslut av Stars Mobile i detta hänseende.

3. ÖVERGRIPANDE RÄTT

Stars Mobile äger all rätt över utfärdande, underhåll och avstängning av Användarens konto på Sajterna. Alla beslut fattade av Stars Mobiles ledning beträffande aspekter kring Användarens konto, användning av Tjänsten eller tvistlösning är slutgiltiga och kan inte granskas eller överklagas. Kontot som skapas av Användaren kallas hädanefter för ett Stars-konto. Användarens Stars-konto kommer att ge tillgång till samtliga Sajter som är tillgängliga för dig enligt detta Avtal, från Stars Mobile, och som är tillgängliga på den plats där du befinner dig. När termen ‘användarkonto’ eller ‘konto’ används i detta Avtal innebär det ditt Stars-konto.

4. DINA ÅTAGANDEN OCH GARANTIER

Inför och fortlöpande under din användning av Tjänsten garanterar, försäkrar, uppmärksammar och godkänner du att:

4.1

användandet av Tjänsten sker frivilligt, på eget bevåg och på egen risk;

4.2

nödvändiga telekommunikationsnätverk och internettjänster för anslutning till och användning av Tjänsten är helt bortom Stars Mobiles kontroll och Stars Mobile ska inte ha något som helst ansvar för minskad prestanda, hastighet eller kapacitet eller andra felaktigheter som påverkar dessa;

4.3

du förbjuds att använda Tjänsten på något sätt för att skapa, mottaga eller främja någon överföring eller utbyte av någon finansiell vinning eller någon annan monetär fördel för dig eller tredje part (oavsett om du handlar för egen räkning eller inte). Virtuella Marker har inget värde i sig själva och är inte överförbara och utbytbara inom ett Användarkonto. Vidare har inte sådana Virtuella marker något värde i sig själva och kan inte lösas in mot ‘riktiga’ pengar eller priser. Därför är du förbjuden att licensiera, uthyra, leasa, sälja, byta, ge bort som gåva, testamentera eller på annat vis överföra ditt Användarkonto eller några Virtuella marker som associeras med ditt Användarkonto till tredje person;

4.4

du är minst 18 år och du är för närvarande inte frivilligt avstängd från någon online- eller mobil speltjänst och att du omedelbart informerar oss om du ingår ett avtal om sådan avstängning med någon speltjänst;

4.5

du har angett sanningsenlig och korrekt information om din fysiska adress, identitet och nationalitet;

4.6

du är för närvarande inte med på någon lista som skulle göra det förbjudet för The Stars Group att ingå något avtal med dig eller erbjuda dig Tjänsten;

4.7

din geografiska plats eller annat förbjuder dig inte från att ta emot tillgångar från The Stars Group; och

4.8

om du identifieras som en person som beskrivs i Paragraf 4.6 eller 4.7 kan The Stars Group omedelbart avsluta ditt konto och din tillgång till Tjänsten.

5. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
5.1

PROGRAMVARUÄNDRINGAR. Användaren får inte på något sätt försöka ändra, dekompilera, "reverse-engineer" eller nedmontera Programvaran.

5.2

PRIVAT BRUK. Tjänsten är endast avsedd för Användarens personliga bruk och underhållning och inte för pengar, och får inte användas för att skapa någon ekonomisk vinst eller fördel för dig. Den information som lämnas av Användaren till Stars Mobile ska vara fullständig och sanningsenlig med avseende på alla detaljer och Användaren förbinder sig att vid förändringar uppdatera sådan information.

5.3

MASKOPI. Maskopi, vanligen kallat "collusion", mellan Användare genom utbyte av information om hålkort i poker eller på annat sätt är strängt förbjudet. Stars Mobile förbehåller sig rätten att, utöver andra åtgärder, hindra placering och/eller förbjuda Användare att spela vid ett visst pokerbord eller en turnering innefattande rätten att förhindra två eller fler Användare från att spela tillsammans vid samma bord eller i samma turnering. Stars Mobile förbehåller sig dessutom rätten att behandla varje maskopi, eller försök till maskopi, mellan spelare (inklusive Användare) som ett väsentligt brott mot detta Avtal och följaktligen ska Stars Mobile ha rätt att säga upp en Användares konto om Användaren företar eller försöker företa sådana aktiviteter oavsett utgången av ett sådant försök.

5.4

EXTERNA HJÄLPVERKTYG. Stars Mobile förbjuder externa hjälpverktyg ("EPA-verktyg") som syftar till att ge spelare en "orättvis fördel". Stars Mobile definierar "EPA-verktyg" som programvara (annan än Programvaran) och icke-programvarubaserade system (till exempel webbplatser, prenumerationstjänster och fysiskt material). Stars Mobile har en bred syn på vad som utgör en ”orättvis fördel” när det gäller användande av EPA-verktyg och mer information finns på sidan Vanliga frågor om externa verktyg och tjänster. För att förtydliga så gäller förbudet bl.a. tillgång till eller sammanställning av information om andra spelare utöver sådant som Användaren själv har iakttagit genom sitt eget spel, eller råd, vägledning eller hjälp om hur man ska spela, i realtid, utöver en grundläggande nivå.

5.5

AUTOMATISKA SPELARE (BOTS). Användandet av artificiell intelligens, däribland "robotar", i samband med Tjänsten är strängt förbjudet. Alla åtgärder av Användare i relation till Tjänsten måste utföras personligen av spelare genom användargränssnittet tillgängligt genom Programvaran, och utan hjälp av artificiell intelligens i någon form.

5.6

Du samtycker till att Stars Mobile kan vidta åtgärder för att upptäcka eller förhindra användning av förbjudna EPA-verktyg. Dessa åtgärder kan innefatta, men är ej begränsade till, undersökning av programvara som används samtidigt vid sidan av Stars Mobiles programvara på Användarens dator. Du intygar att du inte ska försöka kringgå, påverka eller blockera sådana åtgärder, inkluderat, men ej begränsat till, användande av tredje parts programvara som kringgår, påverkar eller blockerar sådana åtgärder.

5.7

MARKERDUMPNING. Dumpning av marker sker när en Användare medvetet förlorar en pokerhand för att avsiktligen överföra virtuella marker till en annan Användare. Varje Användare som deltar i dumpning av marker eller försöker delta i dumpning av marker med annan Användare vid användning av Tjänsten kan permanent förbjudas att använda Tjänsten och Användarens konto kan avslutas omedelbart. Under sådana omständigheter är Stars Mobile inte skyldiga att återbetala eller kreditera Virtuella marker som vid tillfället finns innestående på ditt Användarkonto.

5.8

BEDRÄGLIGT BETEENDE. Om Stars Mobile anser att en Användare ägnat sig åt eller försökt ägna sig åt bedrägligt, olagligt, oärligt eller olämpligt beteende vid användning av Tjänsten, innefattande sådana aktiviteter som anges i Paragraf 5 eller någon annan spelmanipulation, eller erlagt betalning på ett olagligt sätt, innefattande utan begränsning, användning av stulet konto- eller kreditkort, olaglig kreditering eller återbetalning eller penningtvätt, ska Stars Mobile ha rätt att vidta de åtgärder de anser nödvändiga, innefattande utan begränsning att:

 1. omedelbar blockering av en Användares anslutning till Tjänsten;
 2. uppsägning av en Användares konto hos Stars Mobile;
 3. konfiskering av Virtuella Marker på en Användares konto; och/eller
 4. rättsliga åtgärder mot en Användare.
6. STÖTANDE SPRÅK ELLER INNEHÅLL

Användaren får inte anslå olagligt, oanständigt, rasistiskt, obscent, ärekränkande eller hotande material eller något material som bryter mot lag eller generellt anses stötande, via Tjänsten genom chattfunktionen, alternativet med spelarbilder eller vid korrespondens med Stars Mobiles personal.

7. AVTALSBROTT
7.1

Om en Användare bryter mot någon del av detta Avtal, förbehåller sig The Stars Mobile eller företag i dess Grupp all rätt att vidta alla åtgärder som de anser lämpliga, inkluderat att avsluta detta Avtal eller annat avtal med Användaren, omedelbart blockera Användarens tillgång till Tjänsten eller annan tjänst som erbjuds av Gruppen, avsluta Användarens konto på Sajterna eller på andra sajter som drivs av Gruppen, beslagta eller sätta alla virtuella marker i karantän på Användarens konto på Sajterna eller på andra sajter som drivs av Gruppen och/eller vidta rättsliga åtgärder mot sådan Användare.

7.2

Du förbinder dig att hålla Stars Mobile, företag i dess Grupp och dess aktieägare, ledning och anställda fria från och emot alla anspråk, ansvarskrav, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader och varje annan kostnad, oavsett orsak, som uppstått till följd av:

 1. ditt brott mot Avtalet i sin helhet eller delvis;
 2. ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter; och
 3. användande av Tjänsten av dig eller annan person som har tillgång till Tjänsten via dina Inloggningsuppgifter (definieras nedan), vare sig med eller utan ditt godkännande.
8. ANSVARSBEGRÄNSNING
8.1

I enlighet med Paragraf 8.3 kommer Stars Mobile och Gruppen inte vara ansvariga enligt detta Avtal för förlust som inte rimligen hade kunnat förväntas av dig och TSG vid tidpunkten för registrering eller vid en tidpunkt då du gör en transaktion för Tjänsten, vilket under alla omständigheter ska anses inkludera förlust av inkomst, verksamhet eller vinst, eller information eller data som går förlorad eller skadas. Stars Mobile och Gruppen kommer inte heller att hållas ansvariga för eventuell skada eller förlust som du lidit eller själv orsakat till följd av:

 1. all användning av Tjänsten som bryter mot detta Avtal;
 2. fel som orsakats av den utrustning du använder för att få tillgång till Sajterna, kundtjänst eller våra appar eller fel på nätverket (inklusive fel orsakade av din internetleverantör);
 3. eventuella ofullständiga, förlorade eller försenade transaktioner (inklusive som ett resultat av tekniska fel);
 4. skada på din utrustning (till exempel dator, mobil, surfplatta, spelkonsol eller annan enhet med internetanslutning) eller för förlust eller korruption av data som härrör från din användning av våra webbsajter eller appar (och vi kan inte och kommer inte garantera att filer som du laddar ner är fria från virus, kontamination eller skadliga funktioner), förutom om något defekt digitalt innehåll som vi levererat till dig skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och detta orsakats av vår vårdlöshet, då vi antingen kommer att reparera skadan eller betala ersättning;
 5. att information från våra informationstjänster som tillhandahålls av oss eller tredje part inte är korrekt, fullständig eller etablerad (inklusive odds, deltagare, tider, resultat, liveställning eller allmän statistik);
 6. all förlust som uppstår från ditt missbruk av ditt Stars-konto eller Tjänsten;
 7. varje händelse utanför vår kontroll; eller
 8. Stars Mobiles stängning eller avstängning av ditt Stars-konto i enlighet med detta Avtal.
8.2

I enlighet med Paragraf 8.1 och 8.3 är Stars Mobiles och Gruppens maximala ansvar gentemot dig enligt detta Avtal i förhållande till en händelse eller serie händelser begränsade till 25 000 kr.

8.3

Inget i detta Avtal ska friskriva eller begränsa Stars Mobile eller dess Grupp från ansvar för: (a) dödsfall eller personskada till följd av dess vårdslöshet; (b) bedrägeri eller bedräglig förvrängning; (c) grov vårdslöshet; eller (d) annat ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämpliga lagar.

9. SÄKERHET OCH DITT KONTO
9.1

Varje Användares konto ska vara åtkomligt genom en kombination av ett unikt användarnamn ("Användarnamn"), ett unikt och hemligt lösenord ("Lösenord"), och andra frivilliga numeriska autentiseringsmetoder som Användaren väljer (Användarnamn, Lösenord och andra autentiseringsfunktioner benämns tillsammans "Inloggningsuppgifter"). Användaren är skyldig att välja sitt eget Användarnamn och Lösenord i enlighet med gällande regler.

9.2

Användaren accepterar att han/hon ensam ansvarar för all användning av Tjänsten under sina Inloggningsuppgifter samt förbinder sig att inte avslöja Inloggningsuppgifterna till någon och inte heller tillåta någon att använda Tjänsten genom Användarens konto.

9.3

Användaren är skyldig att alltid hålla Inloggningsuppgifterna hemliga samt att vidta alla åtgärder för att skydda deras konfidentialitet. Obehörig användning av Inloggningsuppgifterna är Användarens eget ansvar och ska anses vara hans/hennes användning. Allt ansvar till följd av detta tillskrivs Användaren.

9.4

En Användare får endast ha ett Användarkonto hos Stars Mobile och får endast använda Tjänsten genom detta enda konto. Det är förbjudet för en Användare att öppna flera konton hos Stars Mobile. Om Stars Mobile får kännedom om ytterligare konto som har öppnats av en Användare, kan Stars Mobile stänga sådant ytterligare konto utan förvarning samt konfiskera Virtuella marker på sådant konto.

9.5

Du kan inte använda Tjänsten för att satsa ett större belopp (med Virtuella Marker) än det totala belopp av Virtuella Marker som finns på ditt Användarkonto.

9.6

Du är fullt ansvarig att betala alla belopp du är skyldig Stars Mobile. Du samtycker till att inte göra några krediteringar och/eller neka eller returnera betalningar som gjorts av dig i förhållande till Tjänsten. Du ska ersätta Stars Mobile för alla krediteringar, avslag och returneringar av betalningar som du medverkat till eller gjort samt ersätta all förlust vi lidit till följd av detta.

9.7

Stars Mobile förbehåller sig rätten att göra kreditprövning och/eller identitetskontroll av Användaren, hos utomstående kreditupplysningsföretag eller tjänster, med hjälp av den information som Användaren tillhandahållit oss vid registrering för Tjänsten. Tredje parts kreditupplysningsföretag eller tjänster kan komma att behålla en dokumentation av informationen men de kommer inte använda informationen i något annat syfte.

9.8

Stars Mobile förbehåller sig rätten att använda utomstående elektroniska betalningsförmedlare och/eller finansinstitut för att förmedla betalningar gjorda av och till dig i samband med din användning av Tjänsten.

9.9

Om moms eller annan skatt tillämpas, som häri benämns som "Moms", för någon av dina betalningar för Tjänsten, behandlas betalningen som inklusive all eventuell Moms.

10. TREDJE PARTS PROGRAMVARA
10.1

Programvaran innehåller, som en komponent, tredje parts programvara, bl.a. programvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvara skriven av Eric Young; programvaran ungif skriven av Eric S. Raymond; programvaran PSTCollectionView skriven av Peter Steinberger och programvara som ägs av licensgivaren och lyder under upphovsrättslagar för USA och andra jurisdiktioner ("Licensierad programvara").

10.2

Användande av Licensierad programvara lyder under alla regler och villkor i detta Avtal.

10.3

Licensierad programvara får inte ändras, modifieras eller utvinnas från Programvaran.

10.4

Användaren är begränsad till "Internt bruk" vilket innebär användning av Licensierad programvara endast för Användarens vanliga interna personliga bruk och aldrig för vidare försäljning, licensiering eller distribution. ”Vanligt internt bruk" för en slutanvändare som är en enhet ska innebära användning av sådan Användare eller anställda eller auktoriserade ombud för Användarens vanliga interna verksamhet. ”Vanligt personligt bruk" för en individuell slutanvändare ska innebära användning av sådan Användare eller medlemmar i Användarens hushåll i internt personligt syfte. Alla sådana anställda, ombud och hushållsmedlemmar ska upplysas av Användaren om reglerna och villkoren i detta Avtal.

10.5

Alla rättigheter som inte uttryckligen medges i Licensierad programvara är förbehållna.

10.6

OpenSSL Toolkit, programvaran ungif, programvaran PSTCollectionView och kryptografisk programvara tillhandahålls av OpenSSL Project, av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger och av Eric Young "i befintligt skick" och inga garantier gäller, vare sig uttryckta eller antydda, såsom garantier som antyds för produktens säljbarhet och lämplighet för särskilda syften. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger eller deras bidragande parter ska under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, typiska skador eller följdskador (till exempel ersättande av produkt eller tjänst; förlust av användande, data eller inkomst eller störning i verksamhet) hur dessa än uppstått och oavsett teoretisk ansvarsgrund, vare sig i kontrakt, ansvarsbeskrivning eller civilrätt (inkluderat oaktsamhet eller annat), som uppstår vid användning av OpenSSL Toolkit, programvaran ungif, programvaran PSTCollectionView och kryptografisk programvara, även vid upplysning om risk för sådan skada.

11. TVISTER

Användaren accepterar att historiska data från varje PM-spel ska utgöras av data som har registrerats på Stars Mobiles servrar. Vid diskrepans mellan pokerkorten som visas på din dator och data som har registrerats på Stars Mobiles servrar ska det senare gälla. Användaren accepterar att funktionerna "Omedelbar handhistorik" och "Handrepris" i Programvaran inte ska anses vara den officiella historiska versionen av någon hand.

Om du inte är nöjd med lösningen på ditt klagomål efter att ha interagerat med vår kundtjänst, kan du kontakta den tredje part som löser våra tvister, Spelinspektionen, genom att skicka ett mejl till registrator@spelinspektionen.se eller via post till Box 199, 645 23, Strängnäs eller ringa telefonnummer +46 152 650 100 och/eller kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via mejl till arn@arn.se eller postadress Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige eller telefonnummer +46 8 508 860 00. För ytterligare information, besök Spelinspektionens hemsida här och ARN:s hemsida här.

Du kan annars vidarebefordra ärendet för en alternativ lösning via EU:s Online Dispute Resolution Platform. För mer information, se deras hemsida https://ec.europa.eu/consumers/odr/ och följ instruktionerna för att skicka ditt klagomål. Som en del i denna process kommer du att ombes uppge vår mejladress, som är support@starsaccount.se.

12. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Stars Mobile kan uppdatera eller ändra detta Avtal från tid till annan för att: (a) korrigera och förtydliga villkoren; (b) återspegla ändringar i lag eller förordning; (c) återspegla operativa/administrativa ändringar och/eller ändringar av våra policyer och förfaranden; och (d) tillgodose ändringar i de tjänster vi erbjuder. Stars Mobile kommer meddela dig om väsentliga ändringar som ska införas i detta Avtal genom att skicka ett mejl till den adress som du har registrerat hos oss minst 14 dagar innan sådana ändringar träder i kraft, och ditt fortsatta användande av Tjänsten kommer att anses utgöra ditt godkännande av sådana ändringar och/eller så kommer vi att kräva att du accepterar sådana ändringar för att fortsätta använda Tjänsten, och ändringarna kommer att gälla direkt efter ditt godkännande.

13. TILLÄMPLIG LAG

Avtalet och varje spörsmål relaterat härtill ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Sveriges lagar. Du samtycker härmed oåterkalleligt till att, i enlighet med nedan, endast Sveriges domstolar äger jurisdiktion vid krav, tvist eller skiljaktighet som rör detta Avtal och alla ärenden som uppstår från detta och du avstår oåterkalleligt från all rätt att protestera mot att process förs i dessa domstolar, eller att hävda att dessa domstolar är ett olämpligt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna Paragraf ska begränsa Stars Mobiles rättigheter att vidta rättsåtgärder mot dig i någon annan domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion. Detta påverkar inte dina rättigheter som kund enligt EU:s lagar eller den lag som gäller för dig i avsaknad av sådan lag.

14. GILTIGHET

Om någon bestämmelse i Avtalet är eller blir olaglig, ogiltig eller overkställbar i någon jurisdiktion, ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten i övriga bestämmelser i Avtalet i den jurisdiktionen eller giltigheten eller verkställbarheten av Avtalet i annan jurisdiktion.

15. ÖVERLÅTELSE

Stars Mobile förbehåller sig rätten att när som helst överlåta Avtalet i sin helhet eller delvis utan meddelande i förväg. Användaren får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under Avtalet.

16. ÖVRIGT
16.1

Stars Mobiles avstående från att vidta åtgärder vid överträdelse av bestämmelse i Avtalet (innefattande att Stars Mobile inte krävt strikt och bokstavligt utförande av eller iakttagande av bestämmelser i Avtalet) ska inte tolkas som ett avstående från rätt att vidta åtgärder mot efterföljande överträdelse av sådan bestämmelse eller av annan överträdelse av annan bestämmelse i Avtalet.

16.2

Avtalet ska varken skapa eller ge rättigheter eller förmåner till fördel för tredje part som inte är part i Avtalet med undantag av företag i Gruppen.

16.3

Avtalet ska under inga omständigheter skapa eller anses skapa ett delägarskap, agentur, fondarrangemang, förtroenderelation eller joint venture mellan dig och oss.

16.4

Detta Avtal utgör samtliga åtaganden och överenskommelser mellan dig och oss beträffande Tjänsten och gäller framför tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan dig och oss.

16.5

Användaren måste uppge fullständiga och sanningsenliga uppgifter på begäran av Stars Mobile, i anknytning till Användarens nyttjande av Tjänsterna, och i enlighet med vår Sekretesspolicy.

16.6

Vid bristande överensstämmelse mellan den engelskspråkiga versionen och en översatt version av detta Avtal ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.

Copyright © 2021 Rational Intellectual Holdings Limited. Med ensamrätt.

Angående OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Med ensamrätt.

Angående programvaran PSTCollectionViews:
Copyright © 2012-2013 Peter Steinberger

Angående programvaran ungif:
Distribution av GIFLIB är Copyright © 1997 Eric S. Raymond

Stars Mobile kan kontaktas via kundtjänst.

Version 1.4 av Stars Mobiles licensavtal för slutanvändare.

I kraft från december 2021.