spelpausspelgransersjalvest
break
24 tim paus
pokercasinosports

ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR FÖR CASINOKAMPANJER

Nedan finns de allmänna regler och villkor ("Regler") som gäller för alla erbjudanden, priskampanjer och tävlingar (sammanfattningsvis kallat "Kampanjer") som marknadsförs eller finns tillgängliga via webbsajten som hittas på www.pokerstarscasino.se ("Sajten") och/eller via programvaran ("Klienten"). Varje Kampanj organiseras av TSG Interactive Plc (“vi”/”oss”/“vår”/“vårt företag”) som äger och driver Sajten. Där så används och är tillämpligt, ska termen “Grupp” betyda TSG Interactive Plc tillsammans med dess dotterbolag och alla holdingbolag till TSG Interactive Plc samt dotterbolag till sådana holdingbolag och alla bolag som associeras med bolagsgruppen “The Stars Group”.

För att delta i en Kampanj måste varje deltagare (“Deltagare”/”du”) härmed godkänna att lyda under följande: (i) dessa Regler; (ii) användaravtalet som styr användningen av Sajten (“EULA”); (iii) turneringsreglerna som styr deltagandet i någon av turneringarna på Sajten (“Turneringsregler”); och (iv) alla särskilda regler och villkor för den specifika Kampanjen såsom dessa kan visas på Sajten (“Specialregler”).

1. Giltighet

1.1 För att delta i en Kampanj måste du: (a) vara bosatt i och spela från en jurisdiktion där det är lagligt både att spela på Sajten och delta i Kampanjen; och (b) vara minst 18 (arton) år samt myndig enligt lag i den jurisdiktion du vistas i.

1.2 Varje Deltagare i en Kampanj måste vara samma person vars namn finns på spelarkontot (“Stars-kontot”) som har registrerats på Sajten för att delta i Kampanjen (förutsatt att ett Stars-konto är nödvändigt i enlighet med Specialreglerna). Genom att delta i en Kampanj bekräftar du inför oss att namn, adress och personuppgifter som finns registrerat och visas på ditt Stars-konto är korrekta och uppdaterade. Om du inte till vår belåtenhet kan tillhandahålla giltigt bevis på namn, adress eller andra personuppgifter vi begär, kommer du automatiskt att stängas av eller diskvalificeras från Kampanjen och du kan även förlora alla privilegier, priser och tillgångar som du har tilldelats.

1.3 Anställda och anhöriga till anställda hos Gruppen eller någon med anknytning till Gruppen får inte delta i en Kampanj. Termen 'släkting' ska här betyda, men inte begränsas till, make/maka, partner, förälder, kusin, barn eller syskon och 'anhörig' ska inkludera, men inte begränsas till, boende i samma hushåll. 

1.4 Då personer som befinner sig i särskilda jurisdiktioner inte tillåts delta i en Kampanj eller då en Kampanj endast gäller för en särskild jurisdiktion, kommer detta att specificeras i Specialreglerna.

2. Deltagares uppförande 

2.1 Om någon deltagare bryter mot dessa reger, EULA, Turneringsregler eller Specialregler eller vi upptäcker eller har fog att tro att du har agerat bedrägligt eller oärligt i anknytning till kampanjen, har vi rätt att (i) exkludera, stänga av eller diskvalificera dig från kampanjen; och (ii) exkludera dig från framtida kampanjer. Beslut om vilka aktiviteter eller beteenden som utgör brott mot dessa Regler eller Specialreglerna eller vad som utgör bedräglighet eller oärlighet i Deltagares agerande vid deltagande i Kampanjen, ligger enbart hos oss.

2.2 Spelare bör notera att ‘säkra’ spel för att slutföra en casinoutmaning leder till diskvalificering från en Kampanj. Säkra spel är bl.a. spel på både svart och röd i Roulette. **Notera: att täcka 65% eller mer av Roulette-bordet (inklusive Live Dealer Roulettebordet) eller att spela på båda sidorna i Baccarat (inklusive Live Baccarat), Live Football Studio eller Live Dragon Tiger resulterar i att spelet ger 0 Redemption Points. Alla spel granskas av vår ledning och deras beslut är slutgiltigt.

2.3 Vi har nolltolerans vad gäller aktiviteter som är ämnade att utnyttja kampanjer genom att söka en garanterad vinst oavsett resultat (oavsett om aktiviteten utförs av dig ensam eller som del av en grupp)("Spel med otillbörlig fördel"). Där vi har anledning att tro att du utfört Spel med otillbörlig fördel har vi rätt att: (i) återta kampanjen och eventuellt pris, vinster och andra belöningar från kampanjen från ditt Stars-konto; och (ii) stänga ditt Stars-konto i enlighet med EULA.

3. Priser/Gåvor 

3.1 Vi kommer på Sajten att anslå varaktighetstid samt sista datum för deltagande i varje Kampanj, eller eventuella begränsningar för det antal inträden vi kommer att acceptera innan vi stänger Kampanjen. Denna information kommer att vara tillgänglig tillsammans med en beskrivning av varje pris (“Pris”) eller belöning som erbjuds (“Gåva”) i Specialvillkoren, men kommer inte att göras tillgänglig i dessa Regler. 

3.2 För att undvika några tvivel, är priser, gåvor och eller andra saker som delas ut som en del av Kampanjen ej överförbara eller återbetalningsbara och kan inte ges bort, tilldelas, säljas eller bytas med annan person.

3.3 Vi har rätt att med rimlighet erbjuda ett alternativ i pengar för eventuellt Pris eller Gåva, inklusive när det ursprungliga priset eller Gåvan ej är tillgänglig eller under omständigheter då Priset eller Gåvan skulle innebära en stor ekonomisk eller logistisk börda för oss. Du har inte rätt att begära utbetalning av kontant alternativ om vi inte godkänner detta. Det kontanta värdet av varje Pris eller Gåva (i den utsträckning vi godkänner att göra sådant kontant alternativ tillgängligt i någon Kampanj) kommer att specificeras i Specialreglerna. 

3.4 Om inget annat anges i Specialreglerna, kommer vinnare av Priser/Gåvor att underrättas inom 30 (trettio) dagar från vinsttillfället via telefon, e-post eller någon annan form av kommunikation som kan specificeras för varje Kampanj i Specialreglerna. Det är varje Deltagares ansvar att försäkra sig om att kontaktuppgifter och e-postadress som finns i deras Stars-konto är giltiga och korrekta. Vi kommer inte att utfärda Pris/Gåva förrän du har underrättats om din vinst och Priserna/Gåvorna kommer att krediteras ditt Stars-konto eller skickas via post till adressen som är registrerad på ditt Stars-konto (beroende på vilket som är lämpligast). 

3.5 Priser/Gåvor måste tas i anspråk inom 30 (trettio) dagar från att du underrättas om Priset/Gåvan såvida inte annat anges. Om du inte har gjort anspråk på Priset/Gåvan inom den tiden kommer Priset/Gåvan att annulleras. Annullerade priser kan komma att dras om och erbjudas till annan Deltagare eller erbjudas i annan Kampanj. 

3.6 Efter underrättelse till dig om att du har vunnit ett Pris eller är berättigad att motta en Gåva, kommer Priset/Gåvan att skickas eller göras tillgängligt för dig inom 90 (nittio) dagar efter avslutad Kampanj. När Priset/Gåvan ska krediteras ditt Stars-konto kommer detta att göras så snart det är möjligt, i enlighet med Specialreglerna. Notera att om en del av Pris/Gåva relaterar till ett event som äger rum vid ett framtida datum, kan du inte använda Priset/Gåvan förrän det datumet. 

3.7 Det kan finnas ytterligare regler och villkor som läggs till av leverantör av Pris eller Gåva ("Tredjepartsregler") för att du ska kunna göra anspråk på och/eller använda Priset eller Gåvan och vi kommer inte att vara ansvariga för din ohörsamhet mot sådana Tredjepartsregler. Du kan även behöva ingå ett separat bindande avtal med oss angående villkor för utdelande och/eller användande av någon del av Priset/Gåvan. Oförmåga att följa sådana villkor kan resultera i förlust av Pris/Gåva. 

3.8 Vinnare har ingen som helst rätt att binda oss till kontrakt, utgift eller kostnad utan vårt skriftliga medgivande till detta i förväg. 

3.9 Pris eller Gåva delas inte ut till Deltagare som:

3.9.1 oavsett skäl, enligt tillämplig lag inte tillåts motta och/eller använda Priset/Gåvan eller om leverans av Priset/Gåvan till den Deltagaren skulle vara olagligt; eller

3.9.2 har avanmält sig eller stängt av sig från spel, deltagande eller kommunikation om våra produkter och tjänster, och där Priset eller Gåvan kan vinnas via sådan produkt eller tjänst.

3.10 Deltagare som mottar Pris/Gåva i någon Kampanj ansvarar själv för alla tullar, skatter och avgifter som kan utkrävas av relevant myndighet, oavsett om det sker genom dragen skatt vid utbetalning av Pris/Gåva eller pålagda avgifter i samband med mottagande av Pris/Gåva, i enlighet med tillämplig lag. Om vi måste dra skatt från Pris/Gåva kan det du får vara mindre värt än annonserat Pris/Gåva.  

4. Hälsa och säkerhet – Event och semesterpriser

4.1 Du måste följa alla hälso- och säkerhetsföreskrifter och/eller instruktioner som kan ges av oss eller som du annars ska känna till rörande ditt deltagande i Kampanjen och följa tillämpbara lagar och regelverk om så krävs. Om du inte följer anvisningar som ges kan det resultera i diskvalificering från Kampanjen. 

4.2 Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din egen hälsa och säkerhet vid deltagande i event eller aktiviteter som utgör del av Kampanjen eller Priset/Gåvan. Beteende eller handling eller agerande av dig som vi anser utgöra medicinsk eller säkerhetsmässig risk (bl.a. fysiskt eller psykiskt skadligt beteende) leder till omedelbar diskvalificering. 

4.3 Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att upprätthålla din säkerhet och lämpligheten i ditt deltagande i Kampanjen och uppmärksamma att deltagande i Kampanjen sker på egen risk. 

4.4 Du måste meddela oss om medicinska eller andra tillstånd som kan innebära att du inte är lämpad att delta i Kampanjen så snart du får kännedom om sådant tillstånd. Vi har rätt att med rimlighet häva din plats i Kampanjen eller utdelande av ev. Pris eller Gåva till dig, utan ersättning eller skyldighet, om vi anser att du kan utsätta dig själv eller andra för risk för sjukdom eller skada eller avbrott, störning eller förkortning av Kampanjen. 

5. Äganderätt 

5.1 Denna Paragraf 5 skall endast gälla om en Kampanj kräver att du ska skicka in innehåll för övervägande av oss som en del av deltagandet i Kampanjen och inkluderar men är inte begränsad till korta historier, artiklar, bloggar, ljud- och bild-inspelningar, stillbilder och fotografier (sammantaget kallat "Innehåll").

5.2 Härmed garanterar och försäkrar du att du äger allt material som ingår i Innehållet som du kan komma att skicka in och/eller att du har rätt samt skriftligt tillstånd att använda och exploatera Innehållet som en del av en Kampanj och har säkrat alla nödvändiga godkännanden, tillstånd och medgivanden för att inkludera person eller material som ingår i ditt Innehåll. Dessutom godkänner du att du genom att skicka in Innehållet ger oss en ovillkorlig, oåterkallelig, icke-exklusiv, royalty-fri, fullt överförbar, evig, världsomfattande licens att använda, publicera eller sända, eller att tillåta tredje part att använda, publicera eller sända Innehållet i valfritt format och på vilken plattform som helst, antingen nu känd eller senare uppfunnen utan någon ersättning till dig eller någon tredje part som finns med i Innehållet på något sätt. 

5.3 Du intygar att ditt Innehåll inte innehåller eller använder sig av någon person under 18 (arton) år, inte är rasistiskt, obscent, kränkande, hotfullt, trakasserande, förolämpande, vilseledande, bedrägligt, inkräktande på annans privatliv, stötande eller nedlåtande, eller på annat sätt innehåller eller tillåter något illegalt eller olovligt . Du intygar att allt innehåll som du skickar till oss inte inkräktar på något patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt, eller annan immaterialrätt, äganderätt eller sekretess för någon annan part eller individ. Du godkänner att inte inkludera eller skildra någonting i Innehållet som: (i) syftar till att skada eller uppröra andra; (ii) diskriminerar, trakasserar, nedvärderar eller hotar en individ eller grupp av individer på basis av klassificering efter t.ex. religion, kön, sexuell läggning, ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, medborgarskap, ålder, civilstatus, militär status eller funktionsnedsättning; (iii) skulle kunna utgöra, eller uppmuntra, kriminellt beteende eller skapa civilrättsliga följder; eller (iv) har kommersiella syften, t.ex. att samla in pengar eller annonsera försäljning av varor eller tjänster. 

5.4 Du uppmärksammar att när du skickar ditt Innehåll till oss, gör du det av egen vilja och på egen risk och du tar själv fullt ansvar för allt material som finns med i ditt Innehåll. Du uppmärksammar att vi inte har någon skyldighet att förhandsvisa, granska, eller ändra något Innehåll som du skickar i anslutning till Kampanjen.

5.5 Efter att du har skickat in ditt Innehåll, godkänner du att att vi eller auktoriserad tredje part för vår räkning, förbehåller oss rätten att vägra publicera, ta ner, klippa, beskära eller ändra ditt Innehåll (och du tillåter oss att utföra allt detta såsom vi anser nödvändigt) och vi har ingen skyldighet att använda, ladda upp och/eller sända ditt Innehåll på vår Webbplats eller i annan media. 

6. Ansvarsbegränsning  

6.1 Genom att delta i en Kampanj godkänner du härmed att hålla oss, våra juridiska ombud, affiliates, dotterbolag och agenturer och dessas respektive ledning, anställda och ombud, fria från ansvar för alla kostnader, utgifter, skador, förluster, fordringar eller krav från dig (eller tredje part å dina vägnar) ("Krav"), som resultat av ditt deltagande i Kampanjen och/eller Pris/Gåva som delas ut till dig och vi har inget som helst ansvar i samband med sådana Krav (annat än betalning av kostnad som ev. ingår i Pris/Gåva i Kampanjen). Detta begränsar inte vårt ansvar gentemot dig vid: (i) försummelse; (ii) dödsfall eller personskada som stammar från vår(t) eller våra anställdas försummelse; (iii) bedrägliga representation; eller (iv) ansvar som inte kan avsägas eller begränsas p.g.a. tillämplig lag. För att undvika några tvivel, denna Paragraf 6.1 gäller även eventuella priser som utfärdas av tredje part.

6.2 Förutom såsom anges i Paragraf 6.1 ovan, uppmärksammar och godkänner du att vi, vår grupp eller dess affiliates, inkluderat bl.a. deras respektive ledning, anställda, efterträdare och ombud, så långt tillämplig lag tillåter, oavsett handlingens form, vare sig i kontrakt, åtalbar handling eller annat, inte ska hållas ansvariga inför dig eller någon part för: (i) indirekta, särskilda, typiska, ålagda, oförutsedda, påföljande (inkluderat bl.a. skador vid avbrott i verksamhet, förlust av verksamhet och annan intäkt, förlust av program, kostnad för ersatt utrustning eller programvara eller förlust av register, information eller data), eller andra skador som på något sätt stammar ur ditt deltagande i någon Kampanj (eller oförmåga att delta), även om vi har upplysts om möjligheten för sådana skador; eller (ii) alla krav som kan härledas till fel, överseende eller andra felaktigheter i Kampanjen.

6.3 Vi har inget ansvar inför dig vid misslyckande att fullgöra våra skyldigheter i Kampanjen eller i anknytning till Pris/Gåva om detta beror på omständigheter bortom vår rimliga kontroll. Vi kan sträva efter att tillhandahålla ett alternativt Pris/Gåva, men har ingen skyldighet att kompensera någon Deltagare om så inte är möjligt under omständigheterna. 

6.4 Du godkänner att hålla oss, vår grupp, våra juridiska ombud, affiliates, dotterbolag och agenturer och dessas respektive ledning och anställda fria från allt ansvar för kostnader, förluster, skador, utgifter och ersättningsskyldighet (inkluderat förlorat rykte eller goodwill samt arvoden för professionella rådgivare) som åläggs oss som resultat av din oförmåga att att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa Regler, EULA, Turneringsregler eller Specialregler eller i anknytning till din oförmåga att följa instruktioner från oss, eller i ärende som rör ditt deltagande i en Kampanj. 

7. Övrigt 

7.1 Vid tvist eller meningsskiljaktighet angående någon aspekt av en Kampanj inkluderat men inte begränsat till alla ärenden relaterat till utdelande av Pris/Gåva, en Deltagares rätt att delta i Kampanjen, en Deltagares agerande, dessa Regler, EULA, Turneringsregler eller Specialregler, ligger slutgiltig beslutsrätt hos oss, och beslut fattat av oss är bindande och kan inte granskas eller överklagas av dig eller tredje part. För att undvika några tvivel, detta påverkar inte andra rättigheter du eventuellt har enligt lag.

7.2 Om dessa Regler skulle fastslå att användande av en domarpanel krävs för att kunna utse en Vinnare baserat på en subjektiv analys eller tolkning, kommer vi att utse en oberoende individ till domarpanelen. 

7.3 Personuppgifter som anges av Deltagare när de tar del av en Kampanj används av oss i enlighet med vår Sekretesspolicy. Alla deltagare godkänner att deras användarnamn och hemland kan komma att publiceras på en ranking i en Kampanj Promotion, men vi kokmmer inte att använda din personliga information vad gäller vinster, såvida inte du godkänner det specifikt. Om vi vill att du deltar i marknadsföring med anknytning till ditt deltagande i någon Kampanj kommer vi dock att be dig om tillstånd skriftligen innan detta sker. 

7.4 Dessa Regler, EULA, Turneringsreglerna samt alla tillämpbara Specialregler utgör hela avtalet mellan dig och oss vad avser varje Kampanj som du deltar i och äger företräde framför alla tidigare överenskommelser (såväl muntliga som skriftliga) mellan dig och oss. Förutom såsom uttryckligen anges häri, är alla villkor, garantier, utfästelser och regler (uttalade eller underförstådda enligt lag) helt exkluderade. Ogiltig, illegal, eller ej genomförbar Regel eller del av Regel varken påverkar eller begränsar effekten av övriga Regler. 

7.5 Om du anmäler dig till en Kampanj som kräver att du sätter in pengar för att kvalificera kommer alla uttag från ditt Stars-konto innan du gör en sådan insättning resultera i att du inte får ta del av Kampanjens fördelar. För att du inte ska diskvalificeras utan vetskap, visas en pop-up när uttag begärs så att du är medveten om att du ger upp dina Priser/Gåvor om du fortsätter.

7.6 Vi förbehåller oss rätten att hålla inne Priser/Gåvor om det finns anledning att misstänka att en insättning är bedräglig, eller inte har gjorts i syfte att spela med riktiga pengar.

7.7 Vi förbehåller oss rätten att göra mindre justeringar och ändringar av dessa Regler och Specialvillkor för att rätta till fel eller tydliggöra saker för våra spelare. Dessutom kan vi ansvarsfullt och med rimlighet ändra dessa Regler eller Specialvillkor samt annullera, modifiera eller lägga på is eventuella Kampanjer eller dra tillbaka erbjudanden för specifika spelare, om; (a) vi har rimliga skäl att misstänka att Kampanjen används felaktigt av en individ eller grupp individer som;undergräver Kampanjens integritet; eller (b) vi är tvungna att göra det på grund av eventuella ändringar i lagar och regelverk; eller (c) det finns andra giltiga skäl som förhindrar oss från att fortsätta Kampanjen, om skälet är tillräckligt allvarligt, t.ex. Att våra system går ner eller att vi hittar något allvarligt fel. Eventuella förändringar i dessa Regler och Specialvillkor kommer att delges dig direkt och/eller publiceras på vår Sajt. Notera att eventuella ändringar i, eller tillbakadragande av en Kampanj inte kommer att påverka deltagare som redan anmält sig till Kampanjen förutom i fall som vi inte har någon kontroll över (t.ex. lagar och regler som måste följas). 

Om du har några frågor om en kampanj, var god kontakta kundtjänst.

Uppdaterad mars 2021.